Chivas 21 Năm The Blended Grain

4.170.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích