Dewar’s Signature

4.820.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích