Vang trắng Badgers Creek

395.000

Loại vang

Dung tích

Giống nho

Xuất xứ

Nồng độ