Chivas 21 Năm The Malts Blend (Xanh Lá)

2.170.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Tuổi rượu

Loại rượu

Dung tích