Dewar’s 15 Năm

1.550.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích