Otard Extra

4.170.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Phân hạng

Loại rượu

Dung tích